Regulamin

§ 1 Postanowienia  ogólne

 1. Właścicielem oraz Administratorem Sklepu internetowego omego.pl jest firma: Centrum Poligraficzno-Reklamowe OMEGA ART Martyka Paweł, siedziba 32-300 Olkusz, Bogucin Mały 78, NIP 637 122 18 56, Regon 357195151.
 2. Sklep prowadzony jest pod adresem internetowym: www.omego.pl
 3. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego omego.pl (dalej Sklep internetowy, Sklep).
 4. Pełnoprawnym nabywcą towarów i usług w Sklepie internetowym omego.pl, w dalszej części zwanej Klientem może być: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupująca towary na cele nie wiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale również zakupująca towary dla celów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadającym osobowości prawnej oraz osoba fizyczna nie posiadająca osobowości prawnej.

§ 2 Zasady działania i korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Wszystkie towary i usługi oferowane przez Sklep internetowy omego.pl można kupić przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej www.omego.pl.
 2. Przedmiotem sprzedaży są towary i usługi wykonywane na zamówienie Klienta.
 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia na towary i usługi Sklepu internetowego jest założenie konta na stronie www.omego.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu mail, telefonu i w przypadku firm numeru NIP. Informacje podane przez Klienta podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą. Klient reprezentujący firmę wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Po rejestracji konta, prześlemy na wskazany mail wiadomość z prośbą o aktywowanie konta. Po kliknięciu w przesłany w wiadomości mail link konto zostanie aktywowane.
 6. Założenie konta w Sklepie oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 7. Administrator może zlikwidować lub zablokować konto Klienta w przypadku nie przestrzegania Regulaminu przez Klienta lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem, o czym klient zostanie poinformowany przez Administratora.
 8. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.
 9. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7dni w tygodniu.
 10. Każdy towar wystawiony w Sklepie internetowym ma określoną cenę netto i brutto oraz termin realizacji. Na stronie Sklepu dostępne są parametry techniczne towaru, które Klient samodzielnie wybiera. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 11. Termin realizacji zamówienia podany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Dla zamówień zaakceptowanych i opłaconych do godziny 12.00 termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego.
 12. Dokonując zakupów Klient  składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka. Następnie po wybraniu sposobu wysyłki oraz rodzaju dostawy i formy płatności Klient potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Klient ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia innego adresu dostawy oraz odbiorcy produktu niż podany przy rejestracji konta.
 13. Sklep zapisuje wszystkie czynności wykonane przez Klienta podczas składania zamówienia.
 14. Zakończenie składania zamówienia następuje przez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza to złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty oraz spowoduje wygenerowanie wiadomości mail, która zostanie wysłana na podany podczas rejestracji adres mail. Wiadomość zawiera podsumowanie złożonego zamówienia, a w szczególności: - numer oraz przedmiot zamówienia - łączną cenę zamawianych produktów oraz usług - wybraną metodę płatności oraz dostawy - adres pod jaki zostanie dostarczona przesyłka i w jakim czasie.
 15. Z chwilą otrzymania przez Klienta  na wskazany adres mail potwierdzenia  przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, zawierającego wszystkie wymagane informacje zgodnie z prawem przesłane na trwałym nośniku, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów oraz Usług objętych zamówieniem.
 16. Każda zmiana statusu (etapu) zamówienia będzie potwierdzona informacją przesłaną na adres mail podany podczas rejestracji konta. W wiadomościach mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia.
 17. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Klienta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Klienta nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
 18. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą zweryfikowania przez Sklep poprawności wszystkich przesłanych plików graficznych oraz kiedy płatność za zamówienie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu (dotyczy zleceń płatnych przelewem lub przy wykorzystaniu system „PayU” oraz Sofort). Zlecenia już opłacone, z płatnością „za pobraniem” lub terminowe zostają przekazane do realizacji co uniemożliwia rezygnację z wykonania zamówienia.
 19. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Sklepu internetowego omego.pl towarów i usług są ściśle określone przez Klienta, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od umowy po akceptacji plików i przekazaniu zamówienia do realizacji.
 20. Dokonując zakupów w Sklepie internetowym omego.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się do Sklepu, wybierając podstronę „zamówienia zakończone” w „panelu” Klienta. Klient będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej z zamówionym produktem otrzyma wyłącznie paragon.
 21. Sklep zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. otrzymania po wysyłaniu maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji maila zwrotnego z informacją, iż mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
  2. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
  3. braku możliwości kontaktu mailowego lub telefonicznego z Klientem w celu
  4. rzeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
  5. nie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez Klienta, które nie zostało następnie wznowione przez Klienta.

§ 3 Pliki do druku – zasady przygotowania oraz pozostałe informacje

 1. Pliki przekazane przez Klienta do druku powinny być przygotowane według wytycznych Sklepu. Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego produktu. Wgranie pliku jest możliwe przy złożeniu zamówienia na stronie www.omego.pl oraz przez wskazanego przed Sklep FTP-a. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją sprzedawcy. W niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo dokonywanie drobnych korekt wynikających ze specyfikacji produktu.  W każdym takim przypadku kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Klient dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione ze Sklepem. Klient może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sklep modyfikacji.
 2. Sklep internetowy nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych plików.
 3. Sklep internetowy omego.pl nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w przesłanych przez Klienta plikach.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Pliki przesyłane do realizacji archiwizowane są przez 90 dni, po upływie tego czasu są  usuwane.

§ 4 Ceny i rodzaje płatności

 1. Sklep internetowy akceptuje płatności:
 2. Podane ceny towarów oraz usług są cenami netto i brutto, wyrażone w polskich złotych. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz opłaty za pobraniem pieniężnym.
  1. za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayU oraz Sofort
  2. korzystając z przelewu bankowego
  3. wybierając opcję „płatność za pobraniem”
  4. gotówką przy odbiorze zamówienia
  5. terminowe.
 3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez:
  1. system PayU – są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  2. system Sofort – są przekazywane spółce SOFORT AG Fußbergstr. 1 82131 Gauting, Niemcy, wpisana w Sądzie Rejonowym w Monachium: HRB 161963, VAT UE: DE248376956.
  3. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A oraz SOFORT AG.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zlecenia jeżeli poprzednia łatność za zamówione towary lub usługi nie została uregulowana.
 6. W przypadku gdy Klient zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie przedpłaty, brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że zamówienie będzie automatycznie anulowane.

§ 5  Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Zamawiający może anulować Zlecenie, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.

§ 6 Odbiór towaru / dostawa

 1. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Punkcie Handlowym omego.pl prowadzonym pod adresem: 32-300 Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 15 oraz w siedzibie firmy w dni robocze, w godzinach otwarcia tj. 8.00-16.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz miejsca odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru RP i odbywa się na adres  wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sklep za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Termin realizacji dostawy zamówienia określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie na stronie Sklepu internetowego omego.pl.
 5. Rodzaj dostawy Klient wybiera samodzielnie przy podsumowaniu składanego zamówienia, gdzie podany jest również koszt dostawy.
 6. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Klienta (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą potwierdzenia odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
 7. Ewentualne opóźnienia w doręczeniu przesyłki oraz uszkodzenia Produktu w trakcie transportu należy składać u przedstawiciela firmy kurierskiej. Powinny one zostać spisane w protokole w obecności kuriera.
 8. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Klienta, przesyłka jest zwracana do Sklepu na koszt Klienta. W takim przypadku Klient – pomimo nie odebrania Produktu - jest zobowiązany także do zapłaty za Produkt, którego odbioru bezpodstawnie odmówił. Przed ponowną wysyłką zamówienia wymagana jest przedpłata kosztów przesyłki oraz wartości zamówienia z „płatnością za pobraniem”.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamację może złożyć każdy klient zarejestrowany w naszym Sklepie, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem sklepu internetowego omego.pl otwierając podstronę „zamówienia zakończone” w „panelu” klienta.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu towaru. 
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego towaru, takie jak zdjęcia reklamowanego towaru, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia towaru Klient może przesyłać na adres reklamacje@omego.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sklepu z tytułu odbioru reklamowanego towaru i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Klient.
 4. Sklep internetowy omego.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sklep wada towaru zostanie niezwłocznie usunięta i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy produkt zostanie przesłany do Klientowi, w terminie 14dni.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela  firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. Głównym decydentem w tej sprawie jest firma kurierska.
 7. Reklamacje dotyczące różnicy kolorystyki wydruków z kolorystyką przesłanych plików do druku, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do zwrotu i reklamacji towaru.
 8. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań Klienta, wówczas reklamacja może zostać uznana jedynie, jeśli przed rozpoczęciem druku została zamówiona lub dostarczona przez Klienta odbitka próbna - proof cyfrowy.
 9. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywane są różne maszyny drukarskie. Pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą reklamacji.
 10. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska stosujemy bigowanie przed procesem falcowania. Dopuszczamy możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
 11. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 12. Z uwagi na specyfikę maszyn produkcyjnych, proces druku oraz wielu producentów i gatunków papieru tego samego typu, dopuszcza się następujące odchylenia:
  • różnica w wymiarach towarów wykonywanych przez Sklep biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sklep może wynieść do 2 mm,
  • w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sklep technologii wykonywania towaru.
 13. Błędy w treści zlecanego towaru lub usługi nie podlegają reklamacji.
 14. Każda reklamacja zgłaszana przez Klienta będzie rozpatrywana indywidualnie.  O jej wyniku zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres mail podany podczas rejestracji.

§ 8 Polityka prywatności

 1. Sklep internetowy omego.pl zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Treść oraz forma materiałów przekazanych przez Klienta traktowane są jako poufne.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sklep internetowy omego.pl.
 3. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. NR 144 z 2002r., poz. 1204).

§ 9 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów pomiędzy Sklepem internetowym omego.pl a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Właściciela Sklepu internetowego: Centrum Poligraficzno-Reklamowego OMEGA ART Martyka Paweł
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin obowiązuje od 01.09.2016r.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

20 lat pracujemy dla Was!

W tym roku obchodzimy 20-lecie założenia naszej firmy. Dla nas to ogromna radość i powód aby podziękować naszym Klientom za ich obecność przez ten czas.

Sprawdź jakie prezenty mamy dla Ciebie ...

W każdym miesiącu przygotujemy produkt lub grupę produktowa z rabatem 20% dla wszytkich użytkowników. Wszystkie rabaty będa widoczne w grupie PROMOCJE

czytaj więcej

RollUp! w super cenie!

Standardowy rollup 85 x200 tylko w cenie 99 zł.

Ciesz się doskonałej jakości, trwałym wydrukiem UV.

Doskonały sposób na reklamę np. na targi, kursy, wykłady.

czytaj więcej

Nowa linia pieczątek NOMO

NOMO to pieczątka oferująca najwyższą jakość, trwałość i wygodę. Wykonana w najnowszej technologii Sun Stamper. 

Oryginalny kształt przełamujący wszelkie stereotypy ...

NOMO to pieczątka zaprojektowana z myślą o klientach szukających najlepszych rozwiązań w umiarkowanej cenie.

NOMO to nowy kształt i nowe rozmiary.
Zobacz NOMO jako pieczątkę doskonałą i wybierz model dla siebie.

 • oryginalny kompaktowy kształt przełamujący wszelkie stereotypy
 • pokrywka wkomponowana w bryłę oprawy
 • powierzchnia oprawy wykończona na “wysoki połysk”
 • największe na rynku odbicie przy tak małych gabarytach zewnętrznych oprawy
 • nowe, powiększone rozmiary 2 ½, 3 ½, 5 ½ – dużo więcej treści w jeszcze lepszej cenie
 • nowe rozmiary kwadratowe SQ3 i SQ5 – wiele możliwości, min. zastosowania jako pieczątki okrągłe

NOMO to pieczątka oferująca najwyższą jakość, trwałość i wygodę. Wykonana w najnowszej technologii Sun Stamper. 

 • nawet 20000 odbić lub 7 lat użytkowania bez uzupełniania tuszu
 • możliwość samodzielnego, łatwego uzupełniania tuszu
 • najwyższa jakość odbicia dzięki zastosowaniu japońskiej gumy do naświetlania
 • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne
 • lekkie, czyste i przyjemne stemplowanie
 • wyrób w prostej i ekologicznej technologii Sun Stamper na maszynach błyskowych Modico
 • brak chemii i odpadów w procesie produkcyjnym
 • możliwość wykonania pieczątki w 5 minut na poczekaniu
 • nowe, szybsze i prostsze rozwiązanie montażu gumki z treścią
 • możliwość umieszczenia dowolnej treści na pieczątce, nawet zdjęcia

 Używając lub produkująć NOMO dbasz o środowisko naturalne.

 

czytaj więcej

Produkty z kolorami PANTONE

Jeżeli chcesz wyjść poza schematy i standardową przestrzeń barwną jakie oferuje CMYK użyj w swoich projektach kolorów z palety PANTONE.

Sprawdż jakie korzyści daje druk kolorami PANTONE...

 • Wykorzystując kolory PANTONE w swoich materiałach marketingowych masz gwarancję ich właściwego odwzorowania bez względu na to gdzie zlecisz ich druk - twoje logo zawsze będzie w tych odcieniach jakie zostały okreslone na etapie projektowania
 • Oszczędzasz przy druku kolorów których skłowe obejmują wszystki kolory CMYK - możesz wydrukować swój produkt nie w 4 a w np 1 czy 2 kolorach
 • Wychodzisz poza skalę barw CMYK - zółty fluo, nietypowe filolety, kolory metaliczne to nie problem
 • mozesz je swobodnie łaczyc z pełną z drukiem pełnokolorowym uzyskując nietuzinkowe efekty

Produkty które możesz wysdrukować u nas z kolorami PANTONE

 • ulotki PANTONE
 • papiery firmowe PANTONE
 • biuwary
 • notesy

Instytut Pantone: co to za instytucja?

Aby dowiedzieć się więcej o Instytucie Pantone, należy cofnąć się do lat 50. XX wieku. Firma reklamowo-drukarska M & J Levine Advertising, prowadzona przez braci: Mervina i Jesse Levine w  Nowym Jorku. W 1956 roku absolwent Hofstra University Lawrence’a Herberta dzięki swojej wiedzy z zakresu chemii usystematyzował firmowy zbiór pigmentów i tuszów, a prowadzona przez niego część firmy stopniowo osiągała finansowy sukces, podczas gdy dział marketingowy popadał w długi. W 1962 roku udało mu się odkupić od braci Levine zaplecze drukarskie firmy. Nowo powstałe przedsiębiorstwo zyskało nazwę Pantone.

Dziś firma Pantone Inc. jest światowym specjalistą w zakresie kolorów. Prowadzi ich systematykę, udziela różnych firmom wsparcia w zakresie komunikacji marketingowej, a także wykorzystania barw do budowania identyfikacji wizualnej. Opracowany przez lata system kolorów Pantone jest znany na całym świecie. Częścią firmy Pantone Inc. jest Instytut Koloru Pantone (Pantone Color Institute), czyli przede wszystkim jednostka badawcza, ale też ważny współpracownik wielu cenionych firm. To właśnie Instytut Pantone stoi za tzw. kolorami roku.

Kolory Pantone systematyzowane są według specjalnej skali, czyli Pantone Matching System (PMS). Poszczególne barwy są definiowane w oparciu o mieszankę 18 pigmentów. Tym skala PMS różni się zresztą od innych powszechnie używanych standardów. Jednym z nich jest RGB (red, green, blue – czerwony, zielony, niebieski) oraz CMYK (cyan, magenta, yellow, black – cyjan, magenta, żółty, czarny). Nie zawsze też da się przełożyć kolor w skali PMS np. na CMYK. Liczba kolorów Pantone stale się rozwija. W 2016 roku było to 1761 barw. Oznaczane są w prosty sposób, czyli numerkami, ale nie tylko. Dodatkowo pojawiają się oznaczenia w zależności od tego, na jakiej powierzchni pojawi się kolor (matowy, lśniący itp.). (źródło urzadzamy.pl)

czytaj więcej